O laboratoři

Obecným cílem Laboratoře servisních systémů (LabSeS) je studovat možnosti poskytování služeb a jejich IT podporu (poskytovanou rovněž jako služba), a to tak, aby přinášela co největší hodnotu všem jejím uživatelům. Na této obecné myšlence je pak založen konkrétní výzkum v jednotlivých sekcích laboratoře.

U všech zmíněných okruhů se vždy snažíme uplatňovat komplexní přístup, založený mimo jiné na modelu 4 diamantů, specifického modelu, který umožňuje pochopení propojení jednotlivých kontextů města a jejich vzájemných vazeb. To nám mimo jiné umožňuje zahrnout do našich modelových příkladů i netechnické aspekty (lidské faktory, sociální dimenzi apod.). Tento přístup pak vede k definici nových řešení, které jsou pak jak městy, tak jejich obyvateli a dalšími stakeholdery přijímány lépe – už jen z toho důvodu, že jim přináší lepší přidanou hodnotu, kterou všichni zúčastnění jasně chápou.

 

Sekce laboratoře

Smart City

Laboratoř se zabývá projekty, zaměřené na řešení aktuálních problémů měst a obcí, souvisejících s implementací Smart City metodiky – a to zejména z pohledu využití IT služeb. Zabýváme se výzkumem přidané hodnoty „chytrých služeb“, jakou roli hraje v této přidané hodnotě IT a jak správně tyto služby rozvíjet, udržovat a řídit.

Velkou roli v práci laboratoře hraje také kvalita – a to jak kvalita dat, tak i kvalita služeb v oblasti Smart City.  Snažíme se aktivně působit na poli Otevřených dat a Otevřených formálních norem, jejich použití pro rozvoj chytrých služeb a rozvoj start-upů. Spolupracujeme s městy, kde se snažíme optimalizovat jejich práci s daty a jejich využití pro rozvoj služeb města.

Zabýváme se také použitím IT v koncepci odolnosti měst a komunit – jak správně koncipovat IT služby, tak aby přispívaly k rozvoji měst podle nejnovějších požadavků (uhlíková neutralita, odolnost, zelená města).

Vedoucí sekce: Ing. Leonard Walletzký

ERP systémy

Sekce se zabývá rolí ERP systémů ve firmě i ve společnostech obecně. Stěžejním předmětem výuky je PV045, na kterém laboratoř spolupracuje s firmou Essence Business Solutions.

Cílem spolupráce je přiblížit roli, kterou ERP systém v současném podniku hraje, jaké služby může poskytovat a jak jej dále rozvíjet. Studenti pak mají možnost aplikovat  znalosti, vyučované v jiných předmětech (Podnikové finance, Management by competencies, Marketing) při aktivním vývoji rozšíření a doplňků k ERP systému.

Vedoucí sekce: Ing. Leonard Walletzký
Externí spolupracovník: Mgr. Radek Foltýn

 

 

 

Historie laboratoře

Laboratoř servisních systémů vznika společně s novým oborem Service Science, Management and Engineering (SSME), dnes nazývaným Řízení softwarových systémů a služeb (RSSS). Tento obor přinesl na Fakultu informatiky Ing. Jaroslav Zelený, CSc. (nyní také člen laboratoře), v té době zaměstnanec společnosti IBM Czech Republic, zodpovídající za spolupráci s akademickým sektorem. Jejím historicky prvním vedoucím byl RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. Zdenko Staníček byl zároveň i klíčovou osobou oboru SSME, díky němu obor raketově vyrostl z 18 studentů v roce 2008 k počtu přes 200 v roce 2010.

Nárůst počtu studentů vedl k organizačním problémům a k diskuzi o náplni oboru. Došlo k výrazným změnám v rozsahu a struktuře studijních předmětů  a v organizaci externí praxe. Změny připravili a realizovali současní členové laboratoře Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. a Ing. Jaroslav Zelený CSc. Dnešní podoba specializace Řízení vývoje služeb oboru Řízení softwarových systémů a služeb je postavena na těchto změnách.

Laboratoř vždy synergicky podporovala výzkum multidisciplinárním přístupem ke službám. Na její půdě vytvořil Zdenko Staníček také teorii 4 diamantů, která se na oboru vyučuje dodnes.

RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.

 

Vize laboratoře

Od roku 2018, kdy se do centra výzkumu laboratoře dostalo téma Smart City, laboratoř roste. Cílem je vybudovat do 4 let z LabSeS uznávané pracoviště, spolupracující s obcemi i firmami, zabývajícími se problematikou služeb (ať už na poli Smart City nebo ERP systémů), a zajistit trvalý přenos výsledků výzkumu do praxe, včetně vhodného grantového financování.

 

Hodnoty a pravidla

V rámci laboratoře pěstujeme vzájemnou spolupráci všech členů – vždy hledáme synergie, jak si vzájemně pomoci posunout věci vpřed. Proto se uskutečňují setkání každé dva týdny všech spolupracovníků i skupin v rámci laboratoře, kde tyto možnosti diskutujeme. Řídíme se heslem, že úspěch jednotlivce je úspěchem laboratoře a naopak. Spolupracujeme i s akademiky napříč Masarykovou Univerzitou, konkrétně s Ekonomicko-správní fakultou a Fakultou sociálních studií.

 

Strategie

Nové členy laboratoř získává mezi studenty. Všichni studenti nejen oboru SSME (nebo nově Řízení softwarových systémů a služeb) mají u nás dveře otevřené, pokud se chtějí věnovat některým kapitolám výzkumu. Všichni studenti, kteří píší závěrečnou práci pod vedením některého seniorního člena laboratoře, se zároveň stávají jejími členy. Za práci v laboratoři je možné získat i kredity: studenti si zapisují předmět PV202 Laboratoř servisních systémů. Tento předmět lze zapsat i opakovaně.


Všechny studentské členy laboratoře, pokud o to mají zájem, zapojujeme i do akademické činnosti laboratoře, spolupráci na odborných konferenčních a časopiseckých článcích.

 

Videoprezentace laboratoře

Při příležitosti Dne otevřených dveří na FI v roce 2021 laboratoř vytvořila svou vlastní videoprezentaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info